Behörighet sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet 2020/2021 2019-12-06

Behörighet till högskolestudier

behörighet sjuksköterska

Undantag från behörighetskravet Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Jag har därför läst alla dessa kurser och även fyllt på med frivilliga kurser för att komma upp i över 2250 poäng. Har ditt komvux hunnit rapportera in alla betyg för dig? I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Sedan är det också så att man inte kan ta in kurser som inte idag läses på gymnasiet in i gymnasieexamen. Alternativt urval Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder från yrken inom medicin och vård.

Next

Sjuksköterskeprogrammet 2020/2021

behörighet sjuksköterska

Flyttade nämligen dit i somras efter att jag gick klart årskurs 9. Vilket är ditt mål med utbildningen? Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. År 3 Det sista året är inriktat på komplexa vårdsituationer, som komplex ohälsa, arbetsledning och vårdens organisation. I sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter både att förlägga studier utomlands och till internationalisering på hemmaplan. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.

Next

Sjuksköterska

behörighet sjuksköterska

Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA. Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning? Sammanlagt läser du 105,5-113 hp vårdvetenskap varav 36 hp är verksamhetsförlagd. I annat fall har du inte Grundläggande behörighet och blir obehörig till alla högskoleutbildningar. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang. Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden.

Next

Sjuksköterskeprogrammet

behörighet sjuksköterska

Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig i din studieplanering! Vad är typiskt för din utbildning? De som antas till forskaraspiranterna är delaktiga under 3 år, främst under somrarna då de får 2 månaders stipendium för att forska. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Pedagogisk grundsyn I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Tidigare inskickade intyg beaktas inte. Varje moment bedöms av en lärare.

Next

fråga om vad krävs att läsa till sjuksköterska

behörighet sjuksköterska

Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Själv har jag tänkt plugga vidare till ambulans- eller anestesisjuksköterska. Dina ämnen och etapper är översatta till dagens förkunskapskrav. Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? F är också ett betyg. Senare blir du tvungen att läsa mot Gymnasieexamen. Där fick jag möjlighet att tillämpa teorin i praktiken och jag hade många fina handledare som brann för sina studenter. Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 20 hp Medicinsk vetenskap,10 hp Om undervisningen Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby.

Next

fråga om vad krävs att läsa till sjuksköterska

behörighet sjuksköterska

Du tränar praktiska moment och har simuleringsövningar i särskilda träningscenter. Utbildningen passade mig inte alls men jag fick däremot läsa en programmeringskurs under. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Du erhåller kunskaper för att kunna genomföra personcentrerad vård som är säker och använda dig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik, för att kunna verka inom samhällets olika vårdformer. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd eller till Folkhögskolornas informationstjänst för mer information.

Next

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

behörighet sjuksköterska

Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett 1 poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. Men spelar det någon roll om jag studerar matematik 2a, 2b, eller 2c? Praktiken görs i Västerbotten, oftast i Skellefteå med omnejd. Sjuksköterskestudierna ger mig möjlighet att tillämpa biologi och teknik och jobba direkt med andra människor i min kommande yrkeskarriär. Vi önskar dig stort lycka till! Då gäller det att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Next

Behörighet till högskolestudier

behörighet sjuksköterska

Det är en spännande utbildning med många framtida möjligheter som väntar dig som väljer läkarprogrammet vid Umeå universitet. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig. Du kan även ansöka om legitimation för att arbeta i andra länder. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Gymnasieexamen ställer högre krav, det är bland annat flera obligatoriska kurser som ingår. Du utvecklar din självständighet liksom förmåga till klinisk bedömning och problemlösning. Efter examen våren 2018 fick han direkt många jobberbjudanden från både kommuner och regionen.

Next

Sjuksköterskeprogrammet

behörighet sjuksköterska

Det är under de perioderna som du får din yrkesidentitet som sjuksköterska. Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Ett omfattande utbytesprogram för sjuksköterskestudenter finns och möjligheterna att få delta i något av dessa är mycket goda. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs företrädesvis vid den antagningsort med omnejd som anges i antagningsbeskedet. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Även om vården utvecklas och tar i anspråk allt mer avancerad utrustning, komplicerade mediciner och behandlingar, så kommer mötet i vården att fortsätta vara det centrala i sjuksköterskans yrkesutövning.

Next