Elv kryssord. Liste over elver i Norge 2019-12-01

Liste over verdens lengste elver

Elv kryssord

Brasil 1 360 Sør-Amerika 113. Det geologisk stabile sentralområdet domineres helt av , som med sitt på 3,2 millioner km² drenerer en tredjedel av landets areal. På grunn av et elvesystems egenskaper vil mer detaljerte kart som hovedregel resultere i at den målte lengden øker. Det har lenge vært spesielt stor uenighet om hvorvidt eller er verdens lengste elv. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. I disse tilfellene vil den målte lengden på elva avhenge av målestokken på kartet som benyttes.

Next

Norges største kryssordbok

Elv kryssord

Grensene mellom nedbørsområder, de såkalte «continental divides», er markert med rød strek. Disse to elvene er dessuten oppgitt med den globale rangering de ville hatt dersom de ble målt hver for seg. Noen elver har ingen munning i det hele tatt, som for eksempel , og etter 1960. For de fleste elvene vil forskjellige kilder gi motstridende informasjon om lengden på et elvesystem. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Øvre 1 480 Asia 96.

Next

ITALIENSK ELV kryssord synonym

Elv kryssord

Selv når nøyaktige kart er tilgjengelige kan lengdemålingen ofte være problematisk. Elvene Mississippi og Missouri er også inkludert i listen og gis selvstendig rangering nasjonalt. Fører du pekeren over koden, vises navnet på delstaten. Viktige elver som i denne lista også har oppgitt en eller flere underordnede sideelver, står i fete typer. Sideelver til canadiske elver som munner ut i Canada, står i kursiv. Øvre 1 236 Nord-Amerika 127. Det er også vanskelig å fastslå nøyaktig hvor ei elv begynner ettersom elver ofte dannes av sesongmessige bekker, , , eller som tørker inn eller endrer seg på andre måter.

Next

Norges største kryssordbok

Elv kryssord

Lista er delt i to deler. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Den avhenger av definisjonen av elvas utspring, definisjonen av munningen, og den faktiske målingen av elvas lengde fra utspring til munning. Hovedelver står oppført i fete typer, mens sideelver står oppført i kursiv. Dette problemet ble oppdaget av , og gjelder også ved måling av kystlinjer og grenser mellom land.

Next

Norges største kryssordbok

Elv kryssord

Lawrence-elva med et av verdens yngste, men stabile nedbørsområder på drøye 1 million km². Foldingen styrer elveløpenes retning, og elvene er korte. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert for dette se artikkelen om den enkelte elva. Foruten å kjøle ned verdens klima og forstyrre , skapte hendelsen St. Eksempler på dette er og. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv H eller ei sideelv S , og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv. Blant de mange tilløpene blir i utgangspunktet den som starter lengst unna munningen regnet som elvas utspring, og dette gir elvas maksimale lengde.

Next

Liste over verdens lengste elver

Elv kryssord

Øvre 2 490 Asia 42. Det er imidlertid en annen og kortere sideelv som identifiseres som Mississippi, og når elva måles fra munning til sitt fjerneste utspring kalles den Mississippi-Missouri-Jefferson. Her er elver av mer enn 500 km lengde medregnet, da dette omfatter storparten av alle større vassdrag i landet. . De nordgående elvene til ligger i det alt vesentlige på canadisk side av grensen. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elvas munning kan være vanskelig å bestemme i tilfeller hvor den danner et langstrakt utløp som gradvis utvider seg mot havet.

Next

ITALIENSK ELV kryssord synonym

Elv kryssord

På grunn av dette vil det forekomme avvik avhengig av hvilke kilder som benyttes. Ideelt sett burde lengdemålinger baseres på kart som er detaljerte nok til å vise elvas bredde, og lengden måles langs midten av elva. For eksempel er det fjernest liggende utspringet til -systemet kilden til elva , ei sideelv til , som igjen er ei sideelv til Mississippi. Disse elvene minker gradvis i vannvolum til de til slutt forsvinner helt, på grunn av fordampning, infiltrasjon i bakken, eller de blir avledet til jordbruksformål. I vest ligger et av verdens største høyland mellom og , med rom for lange, men ganske vannfattige elver med store nedbørfelt.

Next

RUSSISK ELV kryssord synonym

Elv kryssord

I nordøst utgjør et unntak fra de geologiske hovedmønstrene — dette østgående vassdraget oppsto da enorme mengder smeltevann i brøt igjennom de smeltende ismassene i for snart 13 000 år siden, og gravde seg ut til Nord-Atlanteren. Bolivia 1 438 Sør-Amerika 99. Disse punktene gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, å fremskaffe nøyaktige og sammenlignbare målinger av lengden på elver. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Nord- og Sør-Dakota 1 143 27 020 Nord-Amerika 139.

Next