Exempel på pm. Gymnasiearbetet 2019-12-06

Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3

exempel på pm

Ovan: Marissa och Danier sammanfattar sina lästa texter för varandra. Att på ett skickligt sätt sammanfatta en text är svårt, speciellt om innehållet är avancerat, och att träna på detta både muntligt och skriftligt, i olika konstellationer, tror jag är nyttigt. I dessa par skulle de redogöra för varandra vad texterna handlade om. Vi kunde tydligt se att denna del var väldigt klar och hade god textbindning. Eleverna fick skriva i drygt tio minuter i sina portföljer och därefter diskutera sina brev och innehållet i dem med bänkgrannen. Det här lektionspasset var två timmar och fyrtiofem minuter långt minus raster och vi hann med en hel del, tycker jag. Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp.

Next

Gymnasiearbetet

exempel på pm

Vi kunde dra slutsatsen att texten hade vissa förtjänster men att en tydlig frågeställning saknades och att språket var alldeles för målande för texttypen. Nästa steg blev att skapa nya grupper — denna gång skulle de vara två och två och tillsammans med någon som hade läst den andra texten. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet. Därefter tog jag fram sida 8 i presentationen. E eller F i betyg Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Som läxa till den här lektionen hade eleverna fått i uppgift att läsa en lite svårare text på egen hand.

Next

Gymnasiearbetet

exempel på pm

Alla i gruppen skulle läsa och delta aktivt genom att skriva i marginalen på sitt papper eller anteckna digitalt i google drive. För dig eller för eleverna? Som lärare får jag ständigt reflektera över hur jag kan inspirera eleverna till att vilja anstränga sig för att utveckla sitt skrivande. Vi kunde konstatera att inledningen introducerade ämnet, innehöll en tydlig frågeställning och motsvarade kraven för inledningar. Följ mig gärna där för glimtar ur undervisningen, försteläraruppdraget och skolvardagen! Vi såg också att skribenten hade varierat sina sambandsord och referatmarkörer på ett skickligt sätt. Dylan Wiliam Att följa lärande, 2014 menar att en av fem nyckelstrategier för läraren handlar om att klargöra vad som är god kvalitet och varför. De fick också skriva hur det kändes inför nästa veckas skrivlektion och beskriva hur de skulle förbereda sig hemma.

Next

Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3

exempel på pm

Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Däremot är det vare sig rimligt eller önskvärt att gymnasiearbetet täcker in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett program. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen. I dessa grupper fick eleverna i uppgift att gå igenom ett stycke i taget och sammanfatta stycket med nyckelord eller en kort anteckning. Efter det visade jag upp en avslutning s 11 i presentationen som fungerade mindre bra.

Next

Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet, upplaga 1

exempel på pm

Jag fick ett tillfälle att repetera nominaliseringar vilket vi hade tränat på i årskurs 2. Jag tycker inte att det är så dumt att inleda mina långa lektionspass med en kort, enskild reflektion — det blir ett lugnt sätt att starta lektionen på och eleverna får samla sina tankar och bli fokuserade. Progressionen genom gymnasiesvenskans tre år är central för att eleverna i årskurs 3 ska vara mogna för att anamma det vetenskapliga förhållningssättet. Eleverna fick peka på styrkor och svagheter i denna avslutning och skriva förslag på hur texten skulle kunna förbättras. Introduktioner och exempel Skolverket har tagit fram guider med introduktioner för gymnasiearbetet för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. På föregående lektion hade jag nämligen slumpvis fördelat Strindberg-texten och Gustav Vasa-texten i klassen så att hälften av eleverna fick den ena texten i läxa och andra hälften den andra texten. De övade på att sammanfatta och göra en syntes av det lästa.

Next

Gymnasiearbetet

exempel på pm

Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. Sedan skulle de tillsammans svara på frågan: Vad handlar texten om? Introduktioner pdf, 208 kB pdf, 70 kB Exempel på gymnasiearbeten Här finns fiktiva exempel på gymnasiearbeten, som beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. De fick formulera innehållet med egna ord, lyfta fram vem som säger vad i texten samt välja ut ett centralt citat. Tanken med denna uppgift var att träna referatteknik muntligt. Den ansvarige läraren beslutar om betyget, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Det finns ett par exempel för varje program.

Next

Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet, upplaga 1

exempel på pm

Direkt därefter fick de följande uppgift: Tänk dig följande scenario: Du är lärare i svenska på en gymnasieskola i norra Stockholm. Eleverna blir koncentrerade på det vi ska göra, vilket bäddar för god arbetsro. Vi kunde titta på vilka ordklasser eleven hade använt — många verb och adjektiv. Vilken bra jobb du har gjort! Ta del av dem innan du tar del av exemplen nedan. Det är hela tiden tydligt vem som säger vad. De textexempel som jag använde mig av är sådana jag har fått tillstånd av tidigare elever att låna i undervisningssyfte.

Next

Gymnasiearbetet

exempel på pm

Ta hjälp av den gemensamma genomgången! Som läsare upplever man texten som klar och saklig. Detta blev en avstämning för eleverna som kunde kontrollera sin förståelse av det lästa med varandra. Eleven behöver dock inte ha läst alla karaktärsämneskurser inom detta program. . I denna delade version har jag dock tagit bort mina textexempel eftersom jag inte har frågat eleverna om jag får publicera deras texter på bloggen. Exempel på gymnasiearbeten pdf, 101 kB pdf, 105 kB pdf, 101 kB pdf, 105 kB pdf, 104 kB pdf, 101 kB pdf, 104 kB pdf, 102 kB pdf, 101 kB pdf, 102 kB pdf, 98 kB pdf, 101 kB pdf, 98 kB pdf, 111 kB pdf, 101 kB pdf, 111 kB pdf, 106 kB pdf, 101 kB pdf, 106 kB pdf, 110 kB pdf, 101 kB pdf, 110 kB pdf, 103 kB pdf, 101 kB pdf, 103 kB pdf, 107 kB pdf, 101 kB pdf, 107 kB pdf, 157 kB pdf, 101 kB pdf, 157 kB pdf, 87 kB pdf, 101 kB pdf, 87 kB pdf, 112 kB pdf, 101 kB pdf, 112 kB I vuxenutbildningen: Anpassa gymnasiearbetet till utbildningens karaktär För de som ska genomföra ett gymnasiearbete inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller ungefär samma bestämmelser som för eleverna i gymnasieskolan.

Next

Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet, upplaga 1

exempel på pm

I övrigt gav jag inga speciella riktlinjer för hur läsningen skulle gå till utan tanken var att de skulle få prova sig fram och använda de strategier de behärskade. I slutet av passet fick eleverna skriva några rader kring lektionens olika delar och förklara vilken del av lektionen de lärde sig mest på och varför. Tanken med denna övning var att eleverna skulle bli påminda om hur sambandsorden fungerar som logiska skyltar i texten. Eleverna fick läsa igenom resterande stycken i texten och vi kikade extra noga på avslutningen som ett tydligt exempel på hur en sådan kan se ut. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats ska handledaren vara medbedömare.

Next