Fn tusenårsmål. FNs bærekraftsmål 2019-12-03

Tusenårsmålene og veien videre

fn tusenårsmål

Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Tusenårsmål 7 Dette rommer målsettinger om bærekraftig utnytting av naturressurser, halvering av antall mennesker som ikke har tilgang til sikkert drikkevann og grunnleggende sanitære forhold samt betydelig bedring i leveforholdene for mennesker som lever i slumområder.

Next

FN's tusenårsmål

fn tusenårsmål

Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Dermed er det sannsynlig at det er disse målene som kommer til å vedtas på generalforsamlingen høsten 2015. Ekstremt fattige har færre muligheter, mindre trygghet og mindre innflytelse på samfunnet. Skogen gir mat og ly, bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet, og er hjemmet til mange urfolk. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Next

FNs bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

fn tusenårsmål

Dette har blitt referert til som Post 2015-agendaen. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Selv om antallet mennesker som lever i kronisk sult fortsatt er svært høyt, har andelen sunket fra 23,3 prosent i 1990-92 til 12,9 prosent i 2014-2016.

Next

FNs tusenårsmål

fn tusenårsmål

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Utviklingslandenes samlede gjeldsbyrde er redusert over det siste tiåret, men tendensen er ikke entydig og ulikhetene er store land og regioner imellom. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

Next

FN´s tusenårsmål by Gard Sæbbe on Prezi

fn tusenårsmål

I tiden etter august 2014 har flere og flere land støttet disse 17 målene, og det er per i dag ikke flertall blant medlemslandene for å åpne denne prosessen igjen. Vi kan bli generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker. Ved inngangen til 2012 er det ikke grunn til stor optimisme mht. Humanitær bistand er en del av utviklingspolitikken og regnes som en del av utviklingsbistanden, selv om… Om Store norske leksikon Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk.

Next

FN´s tusenårsmål by Gard Sæbbe on Prezi

fn tusenårsmål

Fattigdommen er halvert siden 1990. Det kan også være mål som ligger dårlig an totalt, men hvor enkelte land og regioner har gjort kvantesprang. . I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.

Next

Tusenårsmålene og veien videre

fn tusenårsmål

I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Tusenårsmål 2 Dette handler om å fremme likestilling og styrke kvinners stilling har de siste årene vært under press, bl. Forskerne peker på at nedgangen i den offisielle bistanden utgjør det sterkeste tegnet på svekket måloppnåelse. Også på deler av politikk-feltet er utviklingen positiv, eksempelvis var andelen kvinnelige parlamentarikere i 2010 18 pst. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Next

Tusenårsmålene og veien videre

fn tusenårsmål

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. For eksempel har Kina hatt stor fremgang på en rekke felt, og siden det bor så mange mennesker der slår det tungt ut på den samlede statistikken. Måloppnåelsen så langt viser at dødeligheten pr. Derfor er målet at verden skal utrydde alle former for fattigdom innen 2030. Ingen skal utelates Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates Leaving no one behind.

Next

FNs tusenårsmål

fn tusenårsmål

Det har også vært etablert en del forsøkslandsbyer millennium villages. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Lær mer For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt med:. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi. Skog dekker 30 prosent av jordas overflate. Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Next

FN's tusenårsmål

fn tusenårsmål

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Disse presiseringene kan du lese om når du klikker inn på målene hver for seg. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester.

Next