Fylkestinget hordaland. Fylkestinget i Hordaland 12. og 13. juni 2012 2019-12-05

Sjå kven som stiller til val til Vestland fylkesting

fylkestinget hordaland

Retningslinjene i planforslaget erstattes med retningslinjene som ligger som vedlegg til denne saken. Fylkestinget krev at Vossebana vert bygt ut med intercitystandard og realisering av Oslo-Hønefoss. Administrasjonssjefens ansvar for årsrekneskapen Administrasjonssjefen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at den gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finn nødvendig for å gjere det mogleg å utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, korkje som følgje av misleg framferd eller feil. Rv13 Rute 4c,mellom Jøsendal og Hella Rv 13 er gjennomgåande vegstrekning for indre delar av Vestlandet. Arbeidet med fondet skal søkje å møte viktige regionale utfordringar ved å bygge på dei føremoner og faglege tyngdepunk som alt er i dei tre Vestlandsfylka.

Next

Saker, saksgang og politiske møte

fylkestinget hordaland

Alle søknadene kjem frå bedrifter og fordeler seg godt i høve til dei utlyste delområda. Utover konsulentoppdraget nemnt ovanfor har fylkesrådmannen særleg oppfølging av samferdselssektoren. Dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2014 — 2023 må aukast til utover + 45 %. Føremålet er å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll. Samferdselssektoren overskreid budsjettet med om lag 115 mill. Rv7 Rute 5b Hønefoss - Brimnes Rv7 spelar ei viktig rolle som samband aust — vest, og har stor betyding for dei store turistdestinasjonane i Hardanger og Hallingdal. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2011 vert godkjend.

Next

Fylkestinget i Hordaland 12. og 13. juni 2012

fylkestinget hordaland

Heiplanen erstatter Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene 2005 og utvider planområdet med Setesdal Austhei. Eventuelle endringar i prosjektet skal verte 4 kvalitetssikra og godkjend. Næringsutvikling og klimatiltak har hatt høg prioritet. Nilsen Fylkesrådmann Jan Per Styve Regionaldirektør Vedlegg trykte : 1. Kostnaden i Region vest er omlag 9 mrd.

Next

Fylkestinget og fylkesordføraren

fylkestinget hordaland

Styret for fondet arbeider etter ein årleg handlingsplan for å nå måla som er sett. Handlingsprogrammet vert rullert årleg, første gong i 2011. Konklusjon: Sekretariatet meiner at kontrollutvalet bør tilrå at Hordaland fylkeskommune prioriterer å sette fokus på forbetringsområda som kjem fram av revisjonsrapport nr. I nokre få bompengeprosjekt er det nytta lågare rente enn 6,5 pst. Stor auke i midlar til drift og vedlikehald og tiltak for å ta igjen forfall.

Next

Fylkespolitikarane stoppar flytting og riving av bomstasjonar

fylkestinget hordaland

Prosjektet har prioritet 1 i rutevis plan for riksvegnettet, rute 5a. Nevnte hensyn må ivaretas gjennom ordinær kommuneplanlegging. Fylkestinget viser til revidert bompengesøknad for vidareføring av Bergensprogrammet som sikrar finansieringa av bybanen byggetrinn 3 mot Flesland. Fylkeskommunane må få kompensert for prisveksten på driftskontraktane, tilsvarande den statlege priskompensasjonen for riksvegnettet. Likevel er det nokre skular som slit med å halde budsjettet. Planforslaget legg opp til at dei fylke som har store utfordringar med omsyn til drift av kollektivtilbodet kan få hjelp til å sikre eit godt kollektivtilbod gjennom til dømes ei auke i rammeoverføringane frå staten. Samstundes som eksamenskarakterane gjekk opp, var det òg færre som strauk, ein nedgang på 3,38 %.

Next

Sjå fylkestinget på nett

fylkestinget hordaland

Det er i 2011 teke to viktige initiativ ovanfor kommunal sektor. Med dette finansieringsopplegget er det ikkje særleg rom for lokal delfinansiering gjennom ytterlegare bompengeinnkreving i Bergen, til bybanen byggetrinn 4 og 5 i perioden fram mot 2025. Fylkesrådmannen krev at staten følgjer opp sitt ansvar for denne stasjonen og sikrar fullfinansiering av Bergen busstasjon. Fylkestinget er positiv til at arbeidet med dobbeltspor mellom Bergen og Arna vert starta opp i 2013, og forventar ei vidare satsing på Vossebanen snarast råd. Nasjonalt villreinområde og hensynssone villrein utgjør ikke grenser for jaktforvaltning, dvs. Martha Kold Bakkevik - adm dir.

Next

Fylkestinget i Hordaland 12. og 13. juni 2012

fylkestinget hordaland

Kommunen er positiv til at eksisterande bompengestasjon i Eljarvik vert ståande til Stordalstunnelen er nedbetalt. Fylkesrådmannen vil peika på at det er viktig at dei tre regionale villreinplanane vert sett i samanheng og at det vert nytta ein gjennomgåande lik metodikk i utarbeidinga av dei tre planane. Sjølv om det vart ein svikt i høve til budsjettet, er det likevel det nest beste resultatet ein har oppnådd gjennom tidene. Fylkestinget gir si tilslutning til bompengesøknaden for E 134 Stordalstunnelen slik han ligg føre. Dette fordi det er strekt ønskjeleg at dei tre fylka vedtek planen likelydande.

Next

Fylkestinget og fylkesordføraren

fylkestinget hordaland

Drift av kollektivtransporten — finansieringsutfordringar Fylkesrådmannen er tilfreds med at det i framlegget vert poengtert at det er naudsynt å setje fylkeskommunen i stand til å finansiere auka driftstilskott til kollektivtrafikken. Ein ferjefri E39 mellom Bergen og Stord, vil saman med realisering av Nyborg-Klauvaneset og ny strekning Os-Bergen bidra til ein meir robust og integrert bu- og arbeidsmarknad i dette området. Frå denne datoen kom gjennomsnittsrenta for fylkeskommunen sine lån med flytande rente ned i 2,75%. Når det gjeld trafikkutvikling er det stor usikkerheit til korleis trafikken vil utvikle seg i åra framover. Oppstart av viktige planarbeid, betre breiband- og mobildekning og tung satsing på småkraftverk er nokre av resultata innan regional utvikling i 2011. Fylkestinget vil prioritera prosjekt som gjev rask realisering.

Next