Katolsk og ortodoks kristendom. Splittelsen mellem den katolske og den ortodokse kirke 2019-12-01

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom

Katolsk og ortodoks kristendom

I 1453 ble det bysantinske riket erobret av tyrkerne, og Hagia Sophia ble omgjort til moské. Faste og fest Ortodokse høytider forberedes gjennom av ulik varighet og ulik strenghetsgrad. I katolisismen derimot… har Jomfru-Maria en særstilling. Den ortodokse kirke i Norge I Norge ble Hellige Nikolai menighet grunnlagt i 1931, som den første ortodokse menighet i moderne tid. De vigtigste og dem, der knytter sig til dogmerne om hende, er: 1. Byen var allerede den gangen nærmere 800 år gammel og lå nå i ruiner. De første medlemmene var hovedsakelig utenlandsfødte, men til tross for misjonsforbud økte medlemstallet ved at folk konverterte til katolisismen.

Next

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom

Katolsk og ortodoks kristendom

Det første er kjent som «skriften alene» Sola Scriptura : Kun bibelens egne ord skal gjelde som kilde til kunnskap om Guds åpenbaring, ikke tradisjonen, dvs. Luther mente, at der ved nadveren altid var tre elementer: Et tegn signum som var brød og vin, en betydning res , som var tilgivelsen for synder, og tro usus i hvilken man modtog tilgivelsen. Den Ortodokse kirke legger mer vekt på å få frem dypere forståelse av guds ord og det andre innholdet i bibelen. Det er ikke etablert egne kirker for de orientalske riter i Norge. I den katolske kirke har de kun en leder, paven. Tiden er overmoden for kritikk, og det er som om historien bare har ventet på en samfunnsrefser som Luther. Organisasjon I 1892 fikk Norge status som apostolisk vikariat med egen biskop, den sveitsiske dominikanerpresten 1844—1933.

Next

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom

Katolsk og ortodoks kristendom

Dette bidro til at Det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel ble sterkt svekket og at tusener av ortodokse etablerte -menigheter i mange ulike vestlige land. Det er bare gjennom å få adgang til denne linjen av at et individ kan forvandles til prest, det vil si bli en som kan forvalte sakramentene. For ortodokse har bruken av røkelse et komplekst meningsinnhold. Helt klart at dogmatikk og etiske spørsmål ikke kan påvirkes av politiske endringer. Slik kan folk danne seg sin egen innsikt om åpenbaringen — og få en direkte relasjon til Jesus — uten å gå veien om kirken og de hellige ritualer sakramentene. Formålet med dette er at det skal styrke fellesskapet og fremme egen ydmykhet. Finnes egentlig ondskap, eller finnes det bare grader av godhet? Den lærer at de hellige, personer som etter sin død kom rett til Himmelen, går i for de levende.

Next

Ortodokse kirke

Katolsk og ortodoks kristendom

Lydighet mot Tradisjonen betyr ikke at kirken aldri kan gjøre noe for første gang. Den eneste veien til frelse går gjennom å tro på den rette måten. Altså det dogme, at hun er Guds Moder. Bønn forutsetter og sikter på en mystisk forbindelse eller et sakramentalt møte. Den ble bygget på 500-tallet under keiser Justinian I. På neste linje, burde vi skrive ned syndsbekjennelse og sjelens dyptfølte anger. Dette mønsteret fortsatte gjennom hele 1900-tallet, men på 1970-tallet økte medlemstallet på grunn av politiske flyktninger fra og.

Next

Den Ortodokse Kirke: Bønn og det Åndelige Liv

Katolsk og ortodoks kristendom

Vi lærer ikke å be ved hjelp av bøker eller bruksanvisninger. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Dåpen fordi den innlemmer den døpte i det kristne fellesskap, og ifølge den ortodokse tro gjør vedkommende til en del av Kristi kropp. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert. Den katolske kirke mener at kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus, at dens er etterfølgerne etter Jesu apostler og at paven er etterfølgeren til. Den katolske kirke mener å være identisk med den kirke som ble grunnlagt av Kristus.

Next

Den katolske kirke

Katolsk og ortodoks kristendom

Dette har utløst en konflikt med patriarkatet i Antiokia som hevder Qatar tilhører deres kanoniske territorium. Byen ble da omdøpt til «Istanbul», som også er dagens navn. I løpet av 1980-tallet økte antallet sekularprester, altså prester som ikke tilhører en klosterorden fra 254 800 til 260 600, mens antallet ordensprester sank i samme periode fra 147 100 til 144 000. De utgjør dermed selvstendige hierarkiske strukturer hvor den enkelte munk eller nonne er underlagt klosterets leder abbed, abbedisse, prior, priorinne som igjen er underlagt sin klosterordens ledelse og til sist paven. De andre sakramentene er i katolsk sammenheng ofte kalt ferming , , , og. Tvert imot er målet å tenke minst mulig på mat og andre fysiske, mentale og emosjonelle fristelser.

Next

den katolske kirke

Katolsk og ortodoks kristendom

Har ikke-troende et tilsvarende ønske om «fast grunn under føttene», eller har man lært seg å leve med at et slikt fundament er uoppnåelig? Skal reformer vedtas, må det skje i spesielle møter, , hvor alle de selvstendige kirkene blir enige om at dette representerer en rett utvikling av ortodoksien. Den avslører vårt livs sanne vekst og virkelige tilstand. Det er mange måter å be på. De er for eksempel enige om at kildene for guddommelig åpenbaring er både Bibelen og den kristne tradisjonen skrifter fra hellige personer, vedtak fra kirkemøter mm. Alle prester lever i sølibat, men gifte menn kan vigsles til , eller hjelpeprester som bistår under ritualene med ulike oppgaver eller liturgiske tjenester, men diakoner kan ikke feire messe eller høre skriftemål. De to viktigste var Roma, som lå sentralt i den vestlige delen av riket, og Konstantinopel, som lå sentralt i den østlige delen. I land hvor er den dominerende religion foreligger det en avtale, konkordat, med den sentrale kirkeledelsen i Vatikanet, noe som i praksis gjør den katolske kirken til nasjonal folkekirke i mange land.

Next

Den katolske kirke

Katolsk og ortodoks kristendom

Hvilken måte er mest egnet til å gi oss et lykkelig liv? Paven, eller den «romerske biskop» latinsk Romanus Pontifex , regnes som apostelen etterfølger, og er den fremste av alle biskoper og kirkens leder. Det er styrke til å lære å lytte, og visdom til å lære å vite. Ordet ortodoks er græsk og har to betydninger: 1 ret tro og 2 ret tilbedelse. Også den ortodokse vil si at hans tro er universell i denne betydningen, men selve navnet «ortodoks» peker mer i retning av det å være i besittelse av den ene rette lære. Først efter i 1962-65 er dialogen blevet taget op igen.

Next