Räddningstjänsten dala mitt. Fronter 2020-01-24

Sotning och brandskyddskontroll

räddningstjänsten dala mitt

Vilka krav finns på fallskydd, glidskydd och andra taksäkerhetsanordningar? Det är bara sotningen rengöringen som kan utföras av någon annan än kommunen. Gagnef och Säter är betydligt mindre med 10 000 respektive 11 000 invånare medan Ludvika har cirka 27 000. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Vad ska jag förbereda inför sotning eller brandskyddskontroll? Om avvikelserna är allvarliga eller omfattande kan du kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt. Måste jag rengöra imkanaler och ventilationskanaler i privatbostad? Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning och liknande ärenden.

Next

Fronter

räddningstjänsten dala mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för utförandet av sotning och brandskyddskontroll i Ludvika Kommun, samt tillsynen av de upphandlade entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i fyra av våra medlemskommuner. Genom ett ökat säkerhetsmedvetande hos invånarna och genom förebyggande arbete skall hem, arbets­platser och våra många kulturbyggnader upplevas säkra och inte skadas eller förstöras på grund av brand eller andra olyckor. Anläggningar som inte använts sedan föregående sotningstillfälle behöver inte rengöras. Medlemskommunerna har knappt 160 000 invånare tillsammans. Anläggningar som är avställda behöver inte sotas eller kontrolleras. I vårt olycksförebyggande arbete erbjuder vi utbil­dningar i brandskydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker oss, vi medverkar vid olika eve­nemang i medlemskommunerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och an­dra verksamheter.

Next

Fronter

räddningstjänsten dala mitt

Vision Det skall kännas tryggt och säkert att bo och vistas i våra medlemskommuner. Vi behöver även komma upp på taket, så du måste resa en stege och se till att det finns godkänt takskydd. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 52 000 och 58 000 invånare. .

Next

Om oss

räddningstjänsten dala mitt

Ingen människa skall omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand, akuta sjukdomsfall eller trafikolyckor. Sedan 2019-09-01 har nya avtal om sotning och brandskyddskontroll gällt för Gagnef och Säters kommuner. Vi undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Kontrollen ska dock omfatta anläggningen i sin helhet och därför kan det finnas behov för fördjupad brandskyddskontroll med t. Vi har också ett övnings­område för övning och utbildning av personal i Bysjön utanför Borlänge. Vad händer om jag inte släpper in kommunens brandskyddskontrollant? Om du är osäker på om det är dags för sotning eller brandskyddskontroll, kan du ringa till din sotare, se kontaktuppgifter i informationsrutan till höger.

Next

Sotning och brandskyddskontroll

räddningstjänsten dala mitt

I normalfallet räcker det med en okulär besiktning med kamera inuti skorstenen och utvändig besiktning av murstocken samt t. Periodvis förekommer det att privata företag ringer runt och erbjuder sina tjänster på ett sätt som ibland kan uppfattas som hotfullt eller som om det skedde på kommunens uppdrag, men detta är alltså att betrakta som ett erbjudande av ett privat företag och inget annat. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Resurser Dala Mitt har idag cirka 420 anställda och resurserna är geografiskt fördelade på: Tre heltidsstationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året samt fjorton räddningsstationer med personal i bered­skap, ett brandvärn samt sam­arbetsavtal med Arctik Paper industribrandkår i Grycksbo. Får jag utföra brandskyddskontroller själv eller låta någon annan göra det? Hur får jag veta att det är dags för sotning eller brandskyddskontroll? Om du vid flera tillfällen inte släpper in kontrollanten så kan det leda till att vi använder oss av polishandräckning, att räddningstjänsten utför en tillsyn, nyttjandeförbud som kan förenas med vite, information till andra berörda myndigheter, m m. Vad händer om jag inte släpper in kommunens sotare? Om du bor i en av våra kommuner där sotningstjänster upphandlas och har frågor om utförandet av sotning och brandskyddskontroll, eller har synpunkter på utförandet av tjänsten, så får du gärna vända dig till oss men i första hand vill vi att du tar det med ansvarigt företag.

Next

Räddningstjänsten Dala Mitt (Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Gagnefs kommun)

räddningstjänsten dala mitt

Vanliga frågor Vad ska sotas och kontrolleras? Vår verksamhet är mycket mer än att släcka bränder. I samband med leverantörsbytet i Gagnef kan mindre avvikelser förekomma, och om sådana uppstår ska dessa i första hand lösas med det ansvariga företaget. Räddningstjänsten Dala Mitt svarar från 1 januari 2019 för räddningstjänsten i , , och kommuner. . . .

Next

Fronter

räddningstjänsten dala mitt

. . . . . .

Next

Om oss

räddningstjänsten dala mitt

. . . . .

Next

Räddningstjänsten Dala Mitt (Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Gagnefs kommun)

räddningstjänsten dala mitt

. . . . . .

Next

Lediga tjänster

räddningstjänsten dala mitt

. . . . . . .

Next