Statens pensjonsfond utland. Lov om Statens pensjonsfond 2019-12-03

Государственный пенсионный фонд Норвегии — Википедия

statens pensjonsfond utland

Justeringsfaktorene fastsettes for en periode på 12 måneder med virkning fra indeksleverandøren Bloomberg L. Godkjenning av instrumenter og investeringsgjennomgang 1 Før investeringer foretas skal hovedstyret godkjenne alle finansielle instrumenter som benyttes i forvaltningen og alle markeder som det investeres i. Godtgjørelsesordningen skal inneholde særskilte bestemmelser for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og for andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse, samt for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver. Green energy is becoming an important aspect for the Government Pension Fund since fossil fuel stocks simply are not producing as much value as they used to. For investeringer i statsobligasjoner skal hovedstyret godkjenne alle utstederland. A specific policy for the real estate investments was suggested in a report the Swiss wrote for the Norwegian Ministry of Finance. Mit dem Fonds wurde das Ziel verfolgt, die Sozialbeiträge möglichst gewinnbringend anzulegen.

Next

Statens pensjonsfond utland

statens pensjonsfond utland

Produktkriteriene har hittil vært absolutte og ikke knyttet til produksjon som overstiger en andel eller en terskelverdi. Planen skal legges frem for departementet minst tre uker før fastsettelse. Det er en regel som forteller hvor mye vi kan bruke av dette fondet, og vi hører politikerne diskutere handlingsregelen hver gang statsbudsjettet er til behandling. Rammer for minste sammenfall mellom aksje- og obligasjonsporteføljene og tilsvarende faktiske referanseindekser. Banken skal informere departementet om beslutninger om utelukkelse av selskaper og om opphevelse av slike vedtak, jf. Hensiktsmessig tidshorisont for de fremoverskuende vurderingene vil kunne variere, og det kan være vanskelig å fastsette en generell regel for hvor lang en slik tidshorisont skal være. Målsetting for forvaltningen Banken skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader målt i investeringsporteføljens valutakurv, jf.

Next

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

statens pensjonsfond utland

Les mer i Store norske leksikon. Grunnlaget for vedtak vil i så fall offentliggjøres slik som for øvrige kriterier. Det har ingen betydning hvor du jobber. Målingene av kredittrisiko skal søke å fange opp all relevant kredittrisiko knyttet til de finansielle instrumentene som brukes i forvaltningen. Norges Bank mener likevel begrepsbruken kan danne grunnlag for en operasjonalisering.

Next

Statens pensjonsfond utland

statens pensjonsfond utland

I praksis bør de fleste aktuelle selskapene være vurdert innen utgangen av 2016. Unternehmen Land gehaltene Anteile 2017 Wert der Anteile in Mio. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. » Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper som er fastsatt av Finansdepartementet, skiller i dag mellom produkt- og atferdskriterier. De første avsetningene ble gjort 1996. Дата обращения 19 октября 2019. It has also started to become active in pushing for lower executive pay.

Next

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

statens pensjonsfond utland

Overføringer påvirker ikke forholdet mellom aksjer og obligasjoner i den faktiske referanseindeksen. Kull til stålproduksjon kalles metallurgisk kull. Eksterne forvaltere og tjenesteytere utkontraktering 1 Banken kan benytte eksterne forvaltere og utkontraktere operasjonelle funksjoner, jf. Den unoterte infrastrukturporteføljen for fornybar energi kan investeres i fysiske infrastrukturanlegg for fornybar energi, egenkapital og rentebærende instrumenter utstedt av unoterte selskaper, fondskonstruksjoner og andre juridiske personer som har kjøp, utvikling og forvaltning eller finansiering av infrastruktur for fornybar energi som hovedvirksomhet. Gjeldsfinansiering kan også benyttes i fondskonstruksjoner, og av andre juridiske personer med sikte på effektiv gjennomføring av forvaltningsoppdraget, men gjeldsfinansiering kan ut over dette ikke gjøres med sikte på å øke investeringsporteføljens eksponering mot risikable aktiva. Overordnede prinsipper for valg av strategier, avkastnings- og risikoegenskaper ved strategiene, og hvordan strategiene tar sikte på å utnytte fondets særtrekk og bankens fortrinn i kapitalforvaltningen. Utvelgelseskriteriene vi beskriver over kan medføre at hvordan et selskap velger å organisere sin virksomhet kan få vesentlig betydning for om selskapet omfattes av kriteriene eller ikke.

Next

Statens pensjonsfond Utland Arkiver » Pensjonsbloggen

statens pensjonsfond utland

Prinsippene skal omfatte implisitt gjeldsfinansiering som oppnås gjennom derivater og reinvestering av kontanter som blir stilt som sikkerhet ved verdipapirutlån eller gjenkjøpsavtaler. Departementet utarbeider dagsorden og nærmere spesifikasjon av hvilke data og opplysninger som skal oversendes som grunnlag for departementets forberedelse til møtene, samt format og tidspunkt for oversendelsen. Petroleumsfondet kan betraktes som en formuesomplassering fra olje og gass til finansielle på utlandet. Overordnede rammer for forvaltningen 1 Det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget. Kjøp og salg av kull i seg selv, eller transport av kull, vil dermed ikke omfattes. Norway's sovereign wealth fund is taking steps to become more active in company governance.

Next

Statens pensjonsfond

statens pensjonsfond utland

Banken skal fastsette maksimumsrammer for eksponering, minstekrav til kredittvurdering og standarder for sikkerhetsstillelse, håndtering av sikkerheter og ordninger for motregning. § 2-1 annet ledd bokstav f, forblir en del av investeringsuniverset i tolv måneder etter reklassifiseringen. De største aksjepostene var i 2018 Microsoft 65 milliarder kroner , Apple 63 milliarder kroner , Alphabet 58 milliarder kroner , Amazon 55 milliarder kroner , Nestlé 54 milliarder kroner , Shell 51 milliarder kroner , Roche 40 milliarder kroner og Novartis 40 milliarder kroner. Del av honorar til eksterne forvaltere som følger av oppnådd meravkastning, dekkes utenfor den fastsatte rammen for forvaltningskostnader. The instability of oil prices has been of constant concern for oil-dependent countries since the start of the , but especially so in the decades following the first in the 1970s.

Next

Statens pensjonsfond Utland Arkiver » Pensjonsbloggen

statens pensjonsfond utland

Det er i tillegg ca. § 2-1 første ledd bokstav c, kan utgjøre inntil 7 prosent av investeringsporteføljen. Innenfor denne rammen skal fondet forvaltes ansvarlig. Selskaper i sektoren «multi-utilities» har ofte også virksomhet innen kraftdistribusjon og drift av elektrisitetsnett, gass- og vannforsyning. Retningslinjene skal legges frem for departementet minst tre uker før fastsettelse. Likeledes vil for eksempel distribusjon og handel med kraft falle utenfor.

Next

Государственный пенсионный фонд Норвегии — Википедия

statens pensjonsfond utland

Det kan aldri gis en garanti for at det ikke er selskaper i porteføljen som kan sies å bryte med utelukkelseskriteriet. Accordingly, the Ministry of Finance issued a new regulation on the management of the Government Petroleum Fund, which also includes ethical guidelines. Center for Pacific Basin Studies: 11—14. It has invested in more companies, the size of its shareholdings has increased and the geographic spread of its investments has expanded — not least in emerging markets. Det vil si at det ikke tilføres nye midler, men at avkastningen legges til fondet. The Government Pension Fund Global, also known as the Oil Fund, was established in 1990 to invest the surplus revenues of the Norwegian.

Next

Staatlicher Pensionsfonds (Norwegen)

statens pensjonsfond utland

Verdiutvikling, resultater og risiko i investeringsporteføljen samlet, i aksjeporteføljen og obligasjonsporteføljen separat og i tilhørende referanseindekser fastsatt i dette mandatet. Midlene forvaltes ikke av Norges Bank, men av en egen organisasjon som heter Folketrygdfondet. Ein vom Finanzministerium bestellter fünfköpfiger Ethikrat berät das Management. § 4-1 og § 6-1 fjerde ledd bokstav h. Samlet motpartseksponering skal beregnes i henhold til internasjonalt anerkjente metoder.

Next